Ayudas del Ayuntamiento de ALCOY a Comercios

Estimats comerciants,

Us envie aquest correu amb motiu de les noves ajudes que s’han publicat per a aquest any 2018 en matèria de comerç,consum i artesania.

1. AVALEM COMERÇ: Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes:

Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
I que exercisquen o hagen d’exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l’Impost d’Activitats Econòmiques segons el Reial decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

2. EMPRENEM COMERÇ: Podrán ser beneficiarios de los derechos humanos de las personas físicas y de las sociedades mercantiles y asimiladas de los títulos de propiedad:
– Que NO sigan agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de derechos, o concursantes tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
– Yo que ejerzo o vagen en el ejercicio de la actividad comercial en la Comunitat Valenciana, en particular de las actividades seguras de la sección primera, división 6, de la imposta de actividades económicas, Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
. Agrupació 64 except el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 exceptte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

3. Ajudas a les entitats intermèdies en matèria d’associacionisme comercial per a l’exercici 2018:

Podrán ser beneficiados de las cosas ajenas a las agrupaciones de comerciantes de la Comunitat Valenciana, por la realización de acciones que fomenten y desencadenen la asociación comercial.

Es posible presentar la sollicencia en el dia 15 de febrer inclòs.

Vos adjunto l? Enllaç en pdreu accedir a tota la informació amb més detall.

Si tenie qualsevol dubte contacteu con el departamento de comerç a aquest telèfon:

https://alcoi.portaldelcomerciante.com/va/noticia/view/ajudes-2018

Salutacions

//

Estimados comerciantes,

Os envío este correo con motivo de las nuevas ayudas que se han publicado para este año 2018 en materia de comercio, consumo y artesanía.

1. AVALEM COMERÇ: Podrán ser beneficiarios de las personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes:

Que NO son grupos de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, y otros tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
Y que ejerzan o hayan ejercido la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en particular, de acuerdo con la sección primera, división 6, del Impuesto de Actividades Económicas según el Real Decreto Ley 1175/1991, de 28 de septiembre (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990):
. Agrupación 64 excepto el grupo 646 y el epígrafe 647.5
. Agrupación 65 excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 i 655

2. COMPAÑÍA EMPRENDEDORA: Podrán ser beneficiarios de estas personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes:

Que NO son grupos de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, y otros tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
Y que ejerzan o hayan ejercido la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en particular, de acuerdo con la sección primera, división 6, del Impuesto de Actividades Económicas según el Real Decreto Ley 1175/1991, de 28 de septiembre (BOE 234 de 29 de septiembre de 1990):
. Agrupación 64 excepto el grupo 646 y el epígrafe 647.5
. Agrupación 65 excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 i 655

 

3. Ayudas a las entidades intermedias en materia de asociacionismo comercial: Podrán ser beneficiarios de estas asociaciones de comerciantes de la Comunidad Valenciana, para la realización de acciones que fomenten y desarrollen el asociacionismo comercial.

Se puede presentar la solicitud hasta el día 15 de febrero inclusive.

Os adjunto el enlace donde podréis acceder a toda la información con más detalle.

https://alcoi.portaldelcomerciante.com/va/noticia/view/ajudes-2018

Si tenés cualquier duda contactando con el departamento de comercio llamando a este teléfono:

Un saludo

Desitgem que esta informaciÓl siga en utilitat. La presente informaciÓ······················································································································································.

Atentament,
Xarxa d’Agències per al Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) de la Comunitat Valenciana.